Chính sách bảo mật thông tin

Information Privacy Policy

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

This Privacy Policy discloses how we collect, store and process information or personal data (“Personal Information”) of our customers through the website. We commit to protect the privacy of customers’ personal information and will make every effort and use appropriate measures so that the information that customers provide to us during the use of the website is confidential and protected from unauthorized access.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

However, we do not guarantee to prevent all unauthorized access. In the event of unauthorized access beyond our control, the company shall not be liable in any way for any claim, dispute, or damage arising out of or in connection with that unauthorized access.

To better understand the policy in the collection, storage, and use of user’s personal information on this website, please read the privacy policy below:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân (Purpose and scope of personal information collection)

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website của chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

In order to access and use some services on the website, you may be required to register with us personal information (Email, Full Name, Contact Number, etc.). All information declared must be accurate and legal. Our website does not take any legal responsibility for declared information. We may also collect information about visits, including the number of pages you viewed, the number of links you clicked, and other information related to the connection to our website. We also collect information from the Web Browser you use every time you visit the website, including IP address, browser type, language used, time, and addresses accessed by the Browser.

Phạm vi sử dụng thông tin (Scope of information use)

Các thông tin thu thập thông qua website https://www.bestpricetravel.com/ sẽ giúp chúng tôi:

The information collected through the website https://www.bestpricetravel.com/ will help us:

Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm Support customers when buying products

Giải đáp thắc mắc khách hàng Answer customer inquiries

Chia sẻ cho dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hàng Share to courier services for delivery.

Chăm sóc, tri ân khách hàng Customer care and gratitude

Thực hiện các bản khảo sát khách hàng Conduct customer surveys

Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của https://www.bestpricetravel.com/

Carry out promotional activities related to the products and services of https://www.bestpricetravel.com/

– Khách hàng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin đến chúng tôi thông qua website https://www.bestpricetravel.com/, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. https://www.bestpricetravel.com/không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Customers who need support or have questions to be answered and want to transfer information to us through the website https://www.bestpricetravel.com/, you may be required to register with us for personal information (Email, Full Name, Contact Number, etc.). All information declared must be accurate and legal. https://www.bestpricetravel.com/ does not take any legal responsibility for declared information.

– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, …..

When necessary, we may use this information to contact you directly in the form of open letters, purchase orders, thank-you letters, technical and security information, etc.

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng.

We commit to use the customers’ personal information only for the purposes and scope announced. If any using scope is outside of the informed purpose and notice, we notify the customer and only use it with the customer’s consent.

Thời gian lưu trữ thông tin (Information storage time)

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

We will store the personal information provided by the customer on our internal systems while providing the service to the customer or until the purpose of collection is fulfilled or when the customer requests to remove the information provided.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin (Persons or organizations that may have access to information)

Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

Customers agree that: in case of necessity, the following agencies/organizations/individuals have the right to access and collect their information, including:

Ban Quản Trị Website administration

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Competent Authorities

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng (nếu có) Complainants who can prove customer’s violation (if any)

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân (Address of the unit that collects and manages personal information)

Công ty cổ phần Công Nghệ Du Lịch BestPrice (BestPrice Travel Technology Joint Stock Company)

Người đại diện pháp lý (Legal Representative): Khúc Tân Dũng

Địa chỉ (address): 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Hotline: +84904699428

VI. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình (Methods for customers to access and correct their data)

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website.

Customers have the right to self-check, update, correct or remove any of their information by logging into their account and accessing their account’s admin page or contacting the Website Administration for support. However, any modification, addition, or deletion of any personal information must still fully and strictly comply with the regulations on account registration information on the website.

VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng (Commitment to protect customer’s personal information).

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

We commit to keeping your personal information secured in any possible way. We will use various information security technologies to protect this information from unintended retrieval, use, or disclosure. We recommend that you keep your password-related information confidential and not share it with anyone else. If you use a shared computer with many people, you should log out or exit all opening Website windows.

VIII. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng (The process for receiving and settling complaints related to customer information)

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của https://www.bestpricetravel.com/, đến địa chỉ công ty hoặc qua email: sales@bestpricetravel.com.

Customers have the right to send complaints to the management board of https://www.bestpricetravel.com/, to the company address, or via email: sales@bestpricetravel.com about the disclosure of personal information to a third party. 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

The company is responsible for taking technical and professional methods to verify the reported contents.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày làm việc.

The processing time for complaints related to personal information is seven working days.

IX. Thông tin liên hệ (Contact information)

https://www.bestpricetravel.com/ có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên website bestpricetravel.com.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: sales@bestpricetravel.com, hoặc Hotline: +84904699428.

https://www.bestpricetravel.com/ reserves the right to change and edit this privacy policy at any time. We will update the changes on the bestpricetravel.com website.

We always welcome your comments, contact, and feedback about this “Privacy Policy”. If you have any questions, please contact us via email: sales@bestpricetravel.com, or Hotline: +84904699428.