Terms & Conditions

(Điều khoản chính sách)

These terms and conditions are applied to all our services directly or indirectly (through distributors) made available online, by email or by telephone. By accessing, browsing and using our website and/or by completing a reservation, you acknowledge and agree to have read, understood and agreed to the terms and conditions set out below (including the privacy statement).

The terms and conditions as set out hereunder constitute the entire agreement between you and BestPrice Travel ., JSC . Bestpricetravel.com If you do not read or accept these terms and conditions, do not use this website (the ‘service’). By accessing any part of the Bestpricevn.com website, you consent to be bound by these terms and conditions.

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua các nhà phân phối) được cung cấp trực tuyến, qua email hoặc qua điện thoại. Bằng cách truy cập, duyệt và sử dụng trang web của chúng tôi và / hoặc bằng cách hoàn tất đặt phòng, bạn xác nhận và đồng ý đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây (bao gồm cả điều khoản về quyền riêng tư).

Các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và BestPrice Travel., JSC. Bestpricetravel.com Nếu bạn không đọc hoặc không chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, đừng sử dụng trang web này (‘dịch vụ’). Bằng cách truy cập bất kỳ phần nào của trang web Bestpricevn.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

1. Terms of Use Acceptance (Chấp nhận các điều khoản sử dụng)

The following terms and conditions (Terms of Use) regulate the access and use of services, information from Bestpricetravel.com. By using any company’s services, you accept, agree to be bound, and comply with the terms of use below. If you disagree with any terms of use, the privacy policy of Bestpricetravel.com, or do not have the full appropriate civil capacity, please stop accessing and using immediately.

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Bestpricetravel.com. Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của công ty, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Bestpricetravel.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng ngay lập tức.

2. Access (Truy cập)

Bestpricetravel.com reserves the right to terminate, change any services and information provided by Bestpricetravel.com at any time, at the company’s discretion, without prior notice. In order to get access and use the company’s services and information, you may be required to provide certain registration information when you sign up for a membership or subscribe to the newsletter.

Bestpricetravel.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Bestpricetravel.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của công ty mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của công ty, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

You are required to make sure all information that you provide is accurate, complete, and up to date. You agree that the company’s privacy policy governs all information that you provide through the company’s website.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho công ty là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho công ty thông qua Website của công ty được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty.

If you choose or are provided with a username, password, or any piece of information as part of security procedures, you are obligated to keep this information confidential and not disclosed to any other person or organization.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh , bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác

You also acknowledge that your account is exclusively for you and agree not to provide your account information to anyone to access our services and information. You agree to notify immediately of unauthorized access using your username or password.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của công ty . Bạn đồng ý thông báo cho công ty ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

Bestpricetravel.com has the right to disable any username, password, or other identifiers, chosen by you or provided by the company at any time according to the company’s regulations without notifying the reason for disabling.

Bestpricetravel.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi công ty, bất cứ lúc nào theo quyết định của công ty mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.’

3. Intellectual property rights (Quyền sở hữu trí tuệ)

The Terms of Use allow you to use the company’s services for personal, non-commercial purposes. You might not copy, distribute, modify, publicly display, publicly perform, republish, download, store, or transmit any content or materials available on the website of Bestpricetravel.com unless this is done automatically by the computer/browser web that you use, which is necessary for accessing and using the services and information.

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của công ty cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website của Bestpricetravel.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của công ty.

4. Thương hiệu (Trademark)

You may not use Bestpricetravel.com’s trademarks without the company’s prior written permission. The trademarks of third parties, logos, products or services, designs, or slogans on the web do not necessarily indicate any affiliation of such third parties.

Bạn không được sử dụng thương hiệu của Bestpricetravel.com mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên web không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó.

5. Hành vi nghiêm cấm (Prohibited behavior)

You may only use Bestpricetravel.com’s services for legal purposes and in accordance with the terms of use. You agree not to use the services of the company for any illegal act or purpose.

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Bestpricetravel.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của công ty cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Make a Booking (Đặt Dịch Vụ)

The booking should be made through Bestpricetravel.com website or sent fax, mail, or e-mail to: (Việc đặt phòng phải được thực hiện thông qua trang web Bestpricetravel.com hoặc gửi fax, thư hoặc e-mail đến)

BestPrice Travel., JSC
Hanoi Office: 57 Tran Quoc Toan Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.
Ho Chi Minh Office: 303 Hoang Sa St., Tan Dinh Precinct, Dist. 1, Ho Chi Minh, Vietnam.
Tel: +84 2473-075-868
Email:  sales@bestpricetravel.com
Website:  https://www.bestpricetravel.com

7. Payment and Deposit (Thanh toán và đặt cọc)

To ensure each party is responsible for fulfilling any of its obligations, we set out below our standard payment terms and conditions (Để đảm bảo mỗi bên có trách nhiệm thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình, chúng tôi đưa ra các điều khoản và điều kiện thanh toán tiêu chuẩn dưới đây)

Deposit: Either full payment or a deposit of 30% of total cost will be required and decided base on individual tour basis. This should be done via one of our available online payment methods. Customers will receive confirmation documents or vouchers within 24 hours after we have received the deposit.

Đặt cọc: Thanh toán toàn bộ hoặc đặt cọc 30% tổng chi phí sẽ được yêu cầu và quyết định trên cơ sở từng tour. Việc này phải được thực hiện thông qua một trong các phương thức thanh toán trực tuyến có sẵn của chúng tôi. Khách hàng sẽ nhận được giấy tờ hoặc chứng từ xác nhận trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tiền đặt cọc.

Final Payment: Before travel date. Payment by cash/ bank transfer or credit cards are accepted. (Thanh toán cuối cùng: Trước ngày đi. Thanh toán bằng tiền mặt / chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng đều được chấp nhận.)

Payment Types (Hình thức thanh toán):

Pay Online by Credit Card with ONEPAY (Thanh toán trực tuyến bằng thẻ qua onepay)

We accept UnionPay, Visa card, MasterCard and JCB card since BestPrice Travel is a verified member of  OnePay system. Your card information will be protected during the transmission by using security system with OnePay. Your invoice will be created and send you with the guide line to deposit your packages. Kindly note that for payments by credit cards we apply a service fee of 3%. If you need more details and further information or have any questions, please feel free to contact us.

Chúng tôi chấp nhận thẻ UnionPay, thẻ Visa, MasterCard và thẻ JCB vì BestPrice Travel là một thành viên đã được xác minh của hệ thống OnePay. Thông tin thẻ của bạn sẽ được bảo vệ trong quá trình truyền bằng cách sử dụng hệ thống bảo mật với OnePay. Hóa đơn của bạn sẽ được tạo và gửi cho bạn dòng hướng dẫn để gửi các gói hàng của bạn. Vui lòng lưu ý rằng đối với các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi áp dụng phí dịch vụ là 3%. Nếu bạn cần biết thêm chi tiết và thông tin thêm hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

By Bank Transfers (Chuyển khoản trực tiếp)
Account Name (Tên tài khoản): BESTPRICETRAVEL.,JSC
Account No in USD (Số tài khoản USD): 0011 37369 7836
Account No in VND (Số tài khoản VND): 0010 03697 817
Name of Bank (Tên ngân hang): JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
Bank Address (Địa chỉ): 198 Tran Quang Khai street, Hanoi, Vietnam
Swift Code (Mã Swift): BFTVVNVX001

Notice: Please fill exactly Account Number, Account Name & Swift code – It’s very important for smoothly receiving your money. All charges to borne by remitted

Lưu ý: Vui lòng điền chính xác Số tài khoản, Tên tài khoản và mã Swift – Điều này rất quan trọng để nhận tiền của bạn một cách suôn sẻ. Tất cả các khoản phí phải trả bằng cách chuyển tiền

For other methods of payment: by telegraphic transfer, credit card authorization letter or through Western Union Global Transfer please contact with us for more details.

Đối với các phương thức thanh toán khác: chuyển khoản bằng điện tín, thư ủy quyền thẻ tín dụng hoặc qua Western Union Global Transfer, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

8. Confirm booking & Voucher (Xác nhận đặt phòng & Voucher)

All confirmations are generally confirmed by return fax or e-mail within 1 (one) working day. In case immediate confirmation is not possible, we will inform you of the booking status at the time of reservation. Voucher will be issued by BestPrice Travel after the booked trip is confirmed and payment is completed. A service voucher will be given for customer directly or by email/fax.

Tất cả các xác nhận thường được xác nhận bằng fax hoặc e-mail gửi lại trong vòng 1 (một) ngày làm việc. Trong trường hợp không thể xác nhận ngay lập tức, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tình trạng đặt chỗ tại thời điểm đặt chỗ. Voucher sẽ được BestPrice Travel phát hành sau khi chuyến đi đã đặt được xác nhận và hoàn tất thanh toán. Phiếu dịch vụ sẽ được trao cho khách hàng trực tiếp hoặc qua email / fax.

9. Liability and Insurance

BestPrice Travel is not responsible for any loss, injury or damage sustained by passengers incurred due to delay, accidents, natural disaster, political actions and unrest must be borne by passengers.

BestPrice Travel không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào mà hành khách phải gánh chịu do sự chậm trễ, tai nạn, thiên tai, hành động chính trị và tình trạng bất ổn mà hành khách phải gánh chịu.

Passengers are required to have full travel insurance. Airline schedules and local conditions may affect accommodation and itineraries. Should this occur, will endeavor to substitute a suitable arrangement of similar value. Participation on any tour implies full agreement to the above conditions by all parties involved.

Hành khách bắt buộc phải có bảo hiểm du lịch đầy đủ. Lịch trình của oán oán không và điều kiện địa phương có thể ảnh hưởng đến chỗ ở và hành trình. Nếu điều này xảy ra, sẽ cố gắng thay thế sự sắp xếp phù hợp có giá trị tương tự. Việc tham gia vào bất kỳ chuyến du lịch nào có nghĩa là tất cả các bên liên quan đồng ý hoàn oán với các điều kiện trên

10. Cancellations & Refund

Cancellation fees of booking will be calculated from all local suppliers as different cruise lines and other partners have their own cancellation policy. Cancellation and refund policies are detailed on each individual cruise, under the Rate & Availability tab. There will be no refund or exchange can if customer decides to opt out while the tour in ongoing. If you have not used any of the services, no compensation will be given for the unused portion of the tour.

Phí hủy đặt chỗ sẽ được tính từ tất cả các nhà cung cấp địa phương vì các hãng du thuyền khác nhau và các đối tác khác có chính sách hủy đặt phòng riêng. Chính sách hủy và hoàn tiền được nêu chi tiết trên từng hành trình, trong tab Giá & Tính khả dụng. Sẽ không được hoàn lại tiền hoặc có thể trao đổi nếu khách hàng quyết định chọn không tham gia trong khi chuyến tham quan đang diễn ra. Nếu bạn chưa sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, sẽ không được bồi thường cho phần chưa sử dụng của tour

Main services general cancellation policy by customer (applied for FIT clients, for GIT clients we will update separate condition when we are dealing):

Chính sách hủy chung của các dịch vụ chính theo khách hàng (áp dụng cho khách hàng FIT, đối với khách hàng GIT, chúng tôi sẽ cập nhật điều kiện riêng khi giao dịch):

Package Tours
More than 60 days prior arrival date: FREE of charge
From 30 days to 59 days’ prior arrival date: 10% of total rate
From 15 days to 29 days’ prior arrival date: 30% of total rate
From 7 days to 14 days’ prior arrival date: 50% of total rate
Less than 7 days’ prior arrival date or No show: 100% of total rate

Halong Bay Cruise
More than 21 days prior to check-in: FREE of charge
From 11 to 30 days prior to check-in: 30% of total rates
From 04 to 10 days prior to check-in: 50% of total rates
Less 3 days prior to check-in or no-show: 100% of total rates

Short Tours (1 – 3 days)
More than 7 days prior: 10% of total rates.
From 4 to 7 days prior: 50% of total rates.
Less than 3 days prior or no show: 100% of total rates.

11. Alternatives

Whilst we manage to reserve all the suggested services for our clients, in case of transportation accommodation is fully booked, we reserve the right to make changes to services with equivalent quality. In these cases, we will always try our best to inform you about the changes as soon as possible.

Trong khi chúng tôi quản lý để đặt trước tất cả các dịch vụ đề xuất cho khách hàng của mình, trong trường hợp chỗ ở phương tiện đi lại đã được đặt hết, chúng tôi có quyền thay đổi các dịch vụ với chất lượng tương đương. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để thông báo cho bạn về những thay đổi trong thời gian sớm nhất.

If we are unable to provide confirmed services, an alternative option or an alternative departure date will be offered subject to availability. If you don’t accept the alternative option or don’t want to change the date, we will refund your deposit.

Nếu chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ đã được xác nhận, tùy chọn thay thế hoặc ngày khởi hành thay thế sẽ được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có. Nếu bạn không chấp nhận tùy chọn thay thế hoặc không muốn thay đổi ngày, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đặt cọc của bạn.

12. Bestprice Travel guarantee (Đảm bảo của BestPrice Travel)

BestPrice Guarantee

The prices on our website are including VAT (Value-Added Tax) and service charges, but are not total of payment you must pay. Prices excludes bank charge and other services is not mentioned.

Giá trên trang web của chúng tôi đã bao gồm VAT (Thuế giá trị gia tăng) và phí dịch vụ, nhưng không phải là tổng số tiền bạn phải trả. Giá chưa bao gồm phí ngân hàng và các dịch vụ khác không được đề cập.

We want you to pay the lowest price possible for your vacation on Vietnam. Should you find your cruise cabin, hotel room with the same booking conditions, at a lower rate on the Internet after you have made a booking through us, we will match the difference between our rate and the lower rate.

Chúng tôi muốn bạn trả mức giá thấp nhất có thể cho kỳ nghỉ của bạn tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy cabin du lịch, phòng khách sạn của mình với cùng điều kiện đặt phòng, với mức giá thấp hơn trên Internet sau khi bạn đã đặt phòng qua chúng tôi, chúng tôi sẽ so khớp mức chênh lệch giữa giá của chúng tôi và mức giá thấp hơn.

We guarantee our price is THE BEST. If a client can find a lower price than we offer in our website we will match it.

Chúng tôi đảm bảo giá của chúng tôi là TỐT NHẤT. Nếu khách hàng có thể tìm thấy mức giá thấp hơn chúng tôi đưa ra trên trang web của mình, chúng tôi sẽ so khớp với giá đó.

Condition for matching a price: the price is public on the web, the product has to be the same (same conditions and same booking conditions). Submit a claim it is possible only before the payment or one day after. We will not match those prices that are not public or offered by email. Also, we will not match a lower price after one day of the payment.

Điều kiện để khớp giá: giá công khai trên web, sản phẩm phải giống nhau (điều kiện giống nhau và điều kiện đặt chỗ giống nhau). Chỉ có thể gửi yêu cầu trước khi thanh toán hoặc một ngày sau đó. Chúng tôi sẽ không khớp những mức giá không được công khai hoặc cung cấp qua email. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không khớp với mức giá thấp hơn sau một ngày kể từ ngày thanh toán.

Quality guarantee (Đảm bảo chất lượng)

Our every single partner is handpicked carefully and seriously to make sure you will have the most comfortable and pleased stay. We make inspections of all our products and services regularly. In the case our services does not match your expectations, we will figure out the reasons in order to compensate your dissatisfaction.

Mỗi đối tác của chúng tôi đều được lựa chọn cẩn thận và nghiêm túc để đảm bảo bạn sẽ có một kỳ nghỉ thoải mái và hài lòng nhất. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình. Trong trường hợp dịch vụ của chúng tôi không phù hợp với mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ tìm ra lý do để bù đắp sự không hài lòng của bạn.

Money back guarantee (Đảm bảo hoàn tiền)

In case the service we provide isn’t qualified enough, except for out-of-control situations such as weather conditions, we receive and appreciate all your comments. With the highest respect, we will investigate your case and will offer the reimbursement once your complaint is rational.

Trong trường hợp dịch vụ mà chúng tôi cung cấp không đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ những trường hợp ngoài tầm kiểm soát như điều kiện thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp nhận và đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp của bạn. Với sự tôn trọng cao nhất, chúng tôi sẽ điều tra trường hợp của bạn và sẽ đưa ra khoản bồi hoàn khi khiếu nại của bạn là hợp lý.

13. User’s Contribution (Đóng góp của thành viên)

The company’s service may contain messages, personalized or profiled web pages, messaging functionality, and other interactive features (Interactive Services) that allow users to send, publish, transmits to others content or materials (Member’s Contribution) or through the company’s services. Any information that you submit to Bestpricetravel.com’s services will not be considered confidential information. By contributing any contributions to our services, you grant the irrevocable, complete, perpetual, and free of charge to republish, display, distribute, and modify.

Các dịch vụ của công ty có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của công ty. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Bestpricetravel.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của công ty, bạn cấp cho công ty quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

You guarantee that you own or control all rights to the information that you contribute to BestPricetravel.com. You guarantee the legality, reliability, accuracy, and suitability of such information. We don’t take responsibility to any third parties for the content or accuracy of any user’s contribution.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Bestpricetravel.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

14. Monitoring and Execution (Giám sát và Thi hành)

Bestpricetravel.com has the right to eliminate or refuse to give any user’s contributed information according to the company’s assessment; implement the modifications that the company thinks are necessary to the user’s contribution; reveal your identity or other information about you at the request of competent authorities; terminate or suspend your access to all or parts of the company’s service for any or no reason. Bestpricetravel.com does not review the document before it is published on Bestpricetravel.com’s services and cannot guarantee immediate removal of such information after it has been posted.

Bestpricetravel.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của công ty; thực hiện các sửa đổi mà công ty cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ công ty cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì. Bestpricetravel.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Bestpricetravel.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

15. Content Standards (Tiêu chuẩn nội dung)

The standard applies to any and all user’s contributions. User’s contributed content must comply with legal regulations. Bestpricetravel.com does not take any responsibilities to any third parties for the unable to remove the user-contributed information of the company on Bestpricetravel.com’s services immediately.

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật. Theo đó, Bestpricetravel.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Bestpricetravel.com.

16. Copyright violations (Vi phạm bản quyền)

Bestpricetravel.com takes copyright issues seriously and will respond to notice of copyright violations in accordance with the provisions of the law. If you believe that any information provided on Bestpricetravel.com violates your copyright, you can request to remove this information from the website’s services by sending a notice to Bestpricetravel.com by email or other appropriate forms of communications.

Bestpricetravel.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Bestpricetravel.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Bestpricetravel.com bằng cách gửi thông báo cho Bestpricetravel.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

17. Based on the information provided (Dựa vào thông tin cung cấp)

The information available on or through the Bestpricetravel.com Service is provided solely for general information purposes. We can update this information over time, but its content is not necessarily complete or up to date. Any information available on the website is subject to change at any time, and we are under no obligation to update such information.

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Bestpricetravel.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Bestpricetravel.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Bestpricetravel.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

The information provided on Bestpricetravels.com is for general information purposes. We refuse to take responsibility for accuracy, completeness, reliability, effectiveness, usage, or results of use matters published on Bestpricetravel.com, and you are responsible for any action based on the use of any information published on Bestpricetravel.com.

Thông tin được cung cấp trên Bestpricetravel.com cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Bestpricetravel.com; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Bestpricetravel.com.

18. Warranty disclaimers (Từ chối các bảo đảm)

We do not guarantee that files available for download from the internet or website will not contain viruses or destructive codes. You are responsible for implementing all the checking procedures to meet specific requirements to protect you against viruses and destructive codes.

Bạn hiểu rằng Bestpricetravel.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác.